Georgi Pashev

Programmer, Software Engineer, Scientist, Entrepreneur

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Научни постижения през 2020г.

E-mail Print PDF

Доказателства към

Индивидуален отчет за Научноизследователската дейност

през 2020г.

гл. ас. д-р Георги Пашев

I. Публикации

 

I.1) Rositsa Doneva, Silvia Gaftandzhieva, George Pashev, George Totkov, A Software Tool For Programming Training Trough Accumulative Frame System, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 02, FEBRUARY 2020, pp. 1389-1393, SCOPUS, http://www.ijstr.org/final-print/feb2020/A-Software-Tool-For-Programming-Training-Trough-Accumulative-Frame-System.pdf (Scopus) (Publication)

 

I.2) George Pashev et al.(2020).Adaptive Workplace E-Learning Model.TEM Journal, 9(2), 613-618. http://www.temjournal.com/content/92/TEMJournalMay2020_613_618.pdf (Publication) (Scopus, Web of Science, SJR)

 

I.3) George Totkov et al.(2020).A System for Modelling of Processes for Data Accumulation and Synthesis in Higher Education.TEM Journal, 9(4), 1619-1624. (Publication) (Scopus, Web of Science, SJR) http://www.temjournal.com/content/94/TEMJournalNovember2020_1619_1624.pdf

 

II. Цитирания

 

II.1) Ingram, J. H. (2020). Strategies for Improving Parent–School Partnerships to Enhance Private Schools’ Profitability (Doctoral dissertation, Walden University). цитира Pashev, G., Rusenova, L., Totkov, G., & Gaftandzhieva, S. (2019). Business Process Modelling & Execution Application in Work Education Domain. TEM Journal, 8(3), 992.  (quotation)

 

II.2) Св. Иванов, П. Петров,  Бизнес сценарии за взаимодействие при разработка на софтуерната система в стартираща софтуерна компания, ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ „ИКОНОМИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ“, БРОЙ 2, 2020, ISSN 2367-7791, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ, 27-36, http://eknigibg.net/Volume6/Issue2/spisanie-br2-2020_pp.27-37.pdf цитира Totkov G., Gaftandzhieva S. Business Process Modelling & Execution Application in Work Education Domain. TEM Journal, 2019, 8(3), pp.992-997. (quotation)

 

II.3) Св. Иванов, П. Петров,  Бизнес сценарии за взаимодействие при разработка на софтуерната система в стартираща софтуерна компания, ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ „ИКОНОМИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ“, БРОЙ 2, 2020, ISSN 2367-7791, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ, 27-36, http://eknigibg.net/Volume6/Issue2/spisanie-br2-2020_pp.27-37.pdf цитира Pashev G., Rusenova L., Totkov G., Gaftandzhieva S. Adaptive Workplace E-Learning Model. TEM Journal, 2020, 9(2), pp.613-618. (quotation)

 

II.4) И. Лившиц, Дистанционный формат обучения: риски и возможности. Стандарты и качество. 2020. № 10. С. 102-107. цитира Георги Пашев, Силвия Гафтанджиева, Георги Тотков, Среда за компютърно моделиране на акумулативни фреймови модели за е-обучение, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том XVII, ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 88-91, 2019, https://usb-plovdiv.org/2019_tehnika_i_tehnologii_tom_XVII/. (quotation)

 

III. Рецензии

 

III.1) Рецензия на статия : "Design and Implementation of an IoT Based Transactional System for Quality Management"за Iraqi Journal of Science (http://scbaghdad.edu.iq/eijs/index.php) (списание в Скопус) (May 2020) Доказателства: (https://www.dropbox.com/s/molll7zruchzwml/iraqi_journal_of_Science_Review.pdf?dl=0) (review) (Scopus)

 

 

Search