Georgi Pashev

Programmer, Software Engineer, Scientist, Entrepreneur

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Georgi Pashev

List of Scientific Papers

E-mail Print PDF

 

гл. ас. д-р инж. Георги Пашев

за периода януари 2014 – ноември 2019 г.

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

1) Списък на всички публикации в България и в чужбина, включително и на електронен носител;

1) George Pashev, George Totkov, Hristina Kostadinova, and Hristo Indzhov. 2016. Personalized Educational Paths through Self-Modifying Learning Objects. In Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016 (CompSysTech '16), Boris Rachev and Angel Smrikarov (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 437-444. DOI: https://doi.org/10.1145/2983468.2983516 (http://dl.acm.org/ft_gateway.cfm?id=2983516&type=pdf) (Scopus, Web of Science, SJR)

2) Пашев Г., Автоматизирано генериране на Адаптивен план за обучение. От Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив Серия В. Техника и технологии, том XIII., Съюз на учените, сесия 5 - 6 ноември 2015, стр. 181-186; (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2016_tehnika_i_technologii_tom_XIII.pdf)

3) Пашев Г., Г. Тотков. Автоматизирано генериране на персонализирани учебни пътища чрез аспекти в многомерни пространства . От Деветата Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество" . АРИО, ИМИ-БАН, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив 2016; (http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/2746/1/ERIS2016-book-p03.pdf)

4) Pashev G, E. Alendarova, G. Totkov Automated Assessment Through Integration of Heterogeneous Systems with a Workflow Engine. От Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, May, 2015. Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society, 119p-128p; (http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/2450)

5) Пашев Г.; АВТОМАТИЗИРАНИ C++ КОМПИЛАЦИЯ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА БАЗАТА НА СРАВНЕНИЕ НА ИЗХОДИТЕ . От Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив Серия В. Техника и технологии, том XII.,Съюз на учените сесия 31октомври - 1ноември 2014 ISSN 1311-9419. СУБ – Пловдив, стр. 219-222; (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_tehnika_i_tehnologii_tom_XII.pdf)

6) Pashev G., G. Totkov; Dynamic Determination of Personalized Educational Paths. От Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, May, 2014. Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society, 161p-170p; (http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/2389)

7) Pashev Georgi, Среда за управление на работните потоци EMS и Програмен Език и парадигма. От Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия В: Техника и технологии. Пловдив, 2014, стр. 223 - 226. (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_tehnika_i_tehnologii_tom_XII.pdf)

8) Pashev Georgi, Ivan Kodinov, Georgi Totkov, Process Definition and Control in EMSG Complex Work-flow Management System Using Process Graphs and Data Addressing in a File with Flow Identifier Operator . От Proceedings of "Days of Science 2013" Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Plovdiv: Union of Scientists Plovdiv, p. 138-142; (https://www.dropbox.com/s/f5h4gcs4esbjrlj/Doc%20Apr%2027%2C%202016%2C%2005_06.pdf?dl=0)

9) Pashev G, Budakova D, SOFTWARE PLATFORM FOR EXECUTION OF GRAPH DATABASE APPLICATIONS, ICTTE 2013, ARTTE Vol. 1, No. 2, 2013, ISSN 1314-8788 (print), ISSN 1314-8796 (online) (https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/artte/articles/artte-vol-1-no-2)

10) Пашев Г., А. Трайков, Е. Алендарова, Интегриране на функционалности от разнотипни системи в Moodle, Научни трудове от международната конференция на млади учени 11-13 Юни 2015г., Пловдив, ISSN 1311-9192 (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_estestveni_i_humanitarni_nauki_tom_XVII.pdf)

11) Тотков Г., Р. Донева, С. Гафтанджиева, Г. Пашев. Автоматично акумулиране и агрегиране на данни за оценка на качеството във висшето образование, 10-та Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“, Пловдив, 22-23 май 2017 г., Асоциация „Развитие на информационното общество“, Ракурси ООД (в печат);

12) Angelov Y., G. Pashev, G. Totkov, Applying Machine Learning Classifiers in a Database Smart Indexing Algorithm, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series C. Тechnics and Technologies, Vol. XIV., ISSN 1311-9419 (Print), ISSN 2534-9384 (On- line), 2017; p. 33-36 (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2017_tehnicheski_nauki.pdf )

13) Левтерова Д., С. Глухов, Г. Пашев, Г. Тотков; Проект на система от тип „Алумни“, интегрирана в университетска информационна инфраструктура; VII Национална научна конференция 2017 за студенти, докторанти и млади учени; 27 Май 2017г. Пловдив (в печат)

14) Pashev, George, and George Totkov. "EMS–A Workflow Programming Language and Environment." TEM JOURNAL-TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS7.3 (2018): 638-644. http://www.temjournal.com/content/73/TemJournalAugust2018_638_644.pdf (Web of Science, Scopus, SJR)

15) Тотков Г., С. Гафтанджиева, Г. Пашев, С. Атанасов. Концептуално и компютърно моделиране на процеси с акумулиране и синтезиране на данни във висшето образование, 7 Сборник научни доклади, 7-ма Нац. конфереция „Електронното обучение във висшите училища“, Боровец, 20-23.9.2018 г., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София, 2018, ISBN 078-954-07-4509179-188, 134-142, https://www.researchgate.net/publication/328676603_Konceptualno_i_komputrno_modelirane_na_procesi_s_akumulirane_i_sintezirane_na_danni_vv_visseto_obrazovanie

16) Gaftandzhieva S., R. Doneva, G. Pashev, Learning Analytics From The Teacher’s Perspective: A Mobile App; Proceedings of 13th International Technology, Education and Development Conference At: Valencia, SPAIN 2019; ISBN: 978-84-09-08619-1

(https://www.researchgate.net/publication/332212584_LEARNING_ANALYTICS_FROM_THE_TEACHER'S_PERSPECTIVE_A_MOBILE_APP) (Web of Science)

17) Хоптериев Ю, Г. Пашев, Интегрираща среда за решаване на задачи по програмиране на C++, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том XVII, ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019.

(https://drive.google.com/open?id=1j8qYIKyC2XkJMu7lPSLcQOCIRHO6VHQH)

18) Пашев Г., С. Гафтанджиева, Г. Тотков, СРЕДА ЗА КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА АКУМУЛАТИВНИ ФРЕЙМОВИ МОДЕЛИ ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ ПО С++, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том XVII, ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019.

(https://drive.google.com/open?id=1dkT4pXOM6CFNnEEGiKIuPuJW3R3nnaln)

19) Близнаков М., Г. Тотков, Г. Пашев, ГЕНЕРАТОР НА СПРАВКИ В УНИВЕРСИТЕТСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том XVII, ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019.

(https://drive.google.com/open?id=1q5kIVFZEx7k3LzxWbNZIowVVcxjZr45A)

20) Pashev, George, Lilyana Rusenova, George Totkov, and Silvia Gaftandzhieva. "Business Process Modelling & Execution Application in Work Education Domain." TEM Journal 8, no. 3 (2019): 992.

(http://www.temjournal.com/content/83/TEMJournalAugust2019_992_997.pdf) (Scopus, Web of Science, SJR)

21) Близнаков М., Георги Пашев, Георги Тотков, Софтуерни инструменти за визуализация на динамични информационни ресурси, Научни трудове на национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", Пловдив, Май, 2019, 032p-041p

(http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/3315)

22) Пашев Г., Лиляна Русенова, Георги Тотков, ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ В АВТОМАТИЗИРАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО, Научни трудове на национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", Пловдив, Май, 2019, 095p-104p

(http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/3323)

23) Пашев Г, ФЕЙСБУК ВИРТУАЛЕН АСИСТЕНТ ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ, Научни трудове на национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", Пловдив, Май, 2019, 095p-104p

(http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/3324)

24) Rositsa Doneva, Silvia Gaftandzhieva, George Pashev, George Totkov, A Software Tool For Programming Training Trough Accumulative Frame System, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 02, FEBRUARY 2020, pp. 1389-1393, SCOPUS, http://www.ijstr.org/final-print/feb2020/A-Software-Tool-For-Programming-Training-Trough-Accumulative-Frame-System.pdf (Scopus) (Publication)

 

25) George Pashev et al.(2020).Adaptive Workplace E-Learning Model.TEM Journal, 9(2), 613-618. http://www.temjournal.com/content/92/TEMJournalMay2020_613_618.pdf (Publication) (Scopus, Web of Science, SJR)

26) George Totkov et al.(2020).A System for Modelling of Processes for Data Accumulation and Synthesis in Higher Education.TEM Journal, 9(4), 1619-1624. (Publication) (Scopus, Web of Science, SJR) http://www.temjournal.com/content/94/TEMJournalNovember2020_1619_1624.pdf

 

 

Graph Database Management System

E-mail Print PDF

 

GDBMS

 

Project's doxygen: Graph database management system

 

Main characteristics:

  1. Fuly transactional

  2. Supports formalism called labeled directed attributed hypergraph

  3. Users management, sessions, transactions are separated by the transport system, so that different transport system can be used in future

  4. Its own procedural language for definition of triggers and user scripts

  5. Type definition subsystem, which supports class object-like hierarchy structures, arrays definitions, simple types aliases definitions

GDBMS is designed and implemented to support Graph Database formalism called Directed, labeled hyper-graph, which increases the power of the set of applicable tasks which can be solved by such a system. More efficient disk usage is also achieved by using the formalism: 2 or more edges can be represented as 1 hyper-edge. Another important feature of the system is that each of the nodes and edges can be of different user types. User types can be user defined structures, arrays or simple type aliases for integers or strings. The system is transactional, user authentication and authorization, sessions and transactions management. The transactional subsystem is quite sophisticated unlike the transactional subsystems of other lookalike graph database systems. It insures that only those edges or nodes, which have been added or altered by the transaction are in the transactional folder and/or locked by the transaction. Information about the transaction history is maintained, and when transaction close command is received, some edge/node operations dependencies are resolved and handled: Insert after update, update after insert, update after update, for instance. Data is stored in xml based hash table, which balances the relative complexity of search operations and insert and alter operations and achieves easier transactional lock of files when needed. If binary trees were used, much effort on balancing the trees would be required, when insert and update operations occur.The hybrid data model which has relational and hierarchical characteristics is also easily achieved by using multiple hash tables.

Search and iteration operations support limiting the number of results when too big graphs are iterated.

Extreme path queries support relative path user specification to a valid value in a valid type path in the type hierarchy for a node.

The metric in terms to the extreme path queries is a valid type path to a numeric value in each edge, which is used by Dijkstra algorithms to determine which of the paths is longest or shortest. The metric can be determined in a user trigger, specified in a user defined script by a formula or directly, depending on the user application.

The web service interface remote methods, which directly support call of each operations is obsolete and the user is encouraged to use the methods, which allow script interpretation and user script triggers registration and interpretation.

As a conclusion we can claim that the system has everything needed to serve as a basis of a numerous set of applications, which are graph based or hypergraph oriented: routing protocols simulations; map tasks; social networks graphs; Set oriented tasks (Hyperedges can be viewed as a sets of nodes), etc.

The user is able to define its own event handlers. The language is procedural. It supports its own flow identifier operator for graphflow queries for nodes and edges, which is used in combination with foreach operator.

 

About Me

E-mail Print PDF


Curriculum Vitae


 

 

European curriculum vitae

format

Personal information

Name

Pashev, Georgi Petrov

Address

"Knyaginya Maria Luisa" Blvd. 23, ap.3, 4000 Plovdiv, Bulgaria

Telephone & (Viber, WhatsApp)

00359895662140

Fax

E-mail


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Nationality

Bulgarian

Date of birth

[10, 05, 1988 ]

Work experience

Dates (from – to)

21.10.2011 up to now

Name and address of employer

Dextro – Research Ltd. http://dextro-research.eu

Main activities and responsibilities

EMS Runtime environment

My participation in the project is in a crucial part: development of the runtime environment, runtime process evaluation, own interpreter development.

Project's website: http://dextro-research.eu/project/

The project builds upon existing EMSG technology- an established Client-Server workflow management platform

The new and improved EMSG platform focuses on improving and expanding the platform, achieving better automation and platform scalability.

The EMSG software platform is suitable for development of highly complex information systems which must remain responsive and operational in intense workload conditions.

EMSG can help overcome problems caused by lack of resources in centralized information systems, especially with regard to multiple similar business organizations or multiple departments in a single business.

EMSG can lower the cost of initial development as well as the cost of ongoing support and further development and expansion.

 

Some of my software Projects are published in:

http://petpas.100webspace.net/georgi/index.php?option=com_content&view=category&id=1&Itemid=5

Work experience

CID – Atlas, Programmer Software Applications, 27.05.2011 - 28.12.2016;

Dextro Research, Programmer Software Applications, 20.10.2011 - 07.10.2013;

Parallel – Ivan Kodinov, Programmer Software Applications, 04.10.2013 - 13.01.2014;

Dextro Research,  Programmer Software Applications, 13.01.2014 – ongoing; (http://dextro-research.eu)

University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”, Specialist, 10.05.2014 - 30.09.2014;

University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”, Database Programmer, 22.12.2014- 01.01.2017;

University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”, Assistant Prof., 22.12.2016 – ongoing. (http://fmi.uni-plovdiv.bg)

Education and training

Dates (from – to)

 

Name and type of organization providing education and training

University of Plovdiv "Paisiy Hilendarski", PhD in Informatics, Faculty of Mathematics and Informatics, 2017

Technical University Sofia – Plovdiv Branch, Master in Engineering, Computer Systems and Technologies, 2013

Technical University Sofia – Plovdiv Branch, Bachelor in Engineering, Computer Systems and Technologies, 2011

Principal subjects/occupational

skills covered

 

Title of qualification awarded

 

 

Level in national classification

(if appropriate)

 


Personal skills

and competences

Acquired in the course of life and career but not necessarily covered by formal certificates and diplomas.

aaaa aaaa

Mother tongue

Bulgarian

Other languages

English

Reading skills

excellent

Writing skills

excellent

Verbal skills

good

German

Reading skills

basic

Writing skills

basic

Verbal skills

basic

Technical skills

and competences

With computers, specific kinds of equipment, machinery, etc.

Experience with:

Qt-creator, kdevelop, kdbg, valgrind, etc.

C/C++ programming (g++, gcc (including inline assembly) for Linux and

Windows; Microsoft Visual C++ 9.0 Express Edition

(including inline assembly);)

C++, C# .Net programming;

 

Computer Linguistics Tools such as: BISON, FLEX, PLY, ...

Java, Spring Framework, Android Studio, etc.

NASM

, MASM

Assembly language for PIC Microcontrollers

PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascript

Driving licence(s)

Cat B

 

 

 


Participation in national and international Projects

2019-....        BG05M2OP001-1.002 „Development of Competence Centers“ - Operative Programme „Science and Education  for intelligent development“ 2014 – 2020 (Compoment 2. „Informatics & ICT“,  Contract # BG05М2ОР001-1.002- 0002-С 01 for Project „Digitalisation of Economics in Big Data Environment“ (ДИГД).

 

2013-2015        ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на Европейския съюз, BG051PO001-3.1.08-0041 „Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и университетски системи (СИРИУС)” – член на екипа;

2011-2013 BG161PO003-1.1.01-0184-C0001, „Генератор на деловодни програми EMSG“

 

 

Scientific Profiles:

Scientific awards and membership in scientific societies

Association for Computing Machinery (ACM), Member Number: 8883707 (until 2018)

 

Search