Georgi Pashev

Programmer, Software Engineer, Scientist, Entrepreneur

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

List of Scientific Papers

E-mail Print PDF

гл. ас. д-р инж. Георги Пашев

за периода януари 2014 – юни 2022 г.

Scientific Profiles:

1. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8148-4737

2. Web Of Science (Publons): https://publons.com/researcher/2974558/george-pashev/

3. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192208710

4. ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Georgi_Pashev

5. Google Scholar: https://scholar.google.bg/citations?user=FA3K7hMAAAAJ&hl=bg

1) Списък за съответния преподавател на всички негови научни публикации в България и в чужбина, включително и на електронен носител; (....)

7) George Pashev, George Totkov, Hristina Kostadinova, and Hristo Indzhov. 2016. Personalized Educational Paths through Self-Modifying Learning Objects. In Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016 (CompSysTech '16), Boris Rachev and Angel Smrikarov (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 437-444. DOI: https://doi.org/10.1145/2983468.2983516 (http://dl.acm.org/ft_gateway.cfm?id=2983516&type=pdf)

8) Пашев Г., Автоматизирано генериране на Адаптивен план за обучение. От Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив Серия В. Техника и технологии, том XIII., Съюз на учените, сесия 5 - 6 ноември 2015, стр. 181-186; (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2016_tehnika_i_technologii_tom_XIII.pdf)

9) Пашев Г., Г. Тотков. Автоматизирано генериране на персонализирани учебни пътища чрез аспекти в многомерни пространства . От Деветата Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество" . АРИО, ИМИ-БАН, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив 2016; (http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/2746/1/ERIS2016-book-p03.pdf)

10) Pashev G, E. Alendarova, G. Totkov Automated Assessment Through Integration of Heterogeneous Systems with a Workflow Engine. От Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, May, 2015. Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society, 119p-128p; (http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/2450)

11) Пашев Г.; АВТОМАТИЗИРАНИ C++ КОМПИЛАЦИЯ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА БАЗАТА НА СРАВНЕНИЕ НА ИЗХОДИТЕ . От Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив Серия В. Техника и технологии, том XII.,Съюз на учените сесия 31октомври - 1ноември 2014 ISSN 1311-9419. СУБ – Пловдив, стр. 219-222; (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_tehnika_i_tehnologii_tom_XII.pdf)

12) Pashev G., G. Totkov; Dynamic Determination of Personalized Educational Paths. От Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, May, 2014. Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society, 161p-170p; (http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/2389)

13) Pashev Georgi, Среда за управление на работните потоци EMS и Програмен Език и парадигма. От Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия В: Техника и технологии. Пловдив, 2014, стр. 223 - 226. (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_tehnika_i_tehnologii_tom_XII.pdf)

14) Pashev Georgi, Ivan Kodinov, Georgi Totkov, Process Definition and Control in EMSG Complex Work-flow Management System Using Process Graphs and Data Addressing in a File with Flow Identifier Operator . От Proceedings of "Days of Science 2013" Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Plovdiv: Union of Scientists Plovdiv, p. 138-142; (https://www.dropbox.com/s/f5h4gcs4esbjrlj/Doc%20Apr%2027%2C%202016%2C%2005_06.pdf?dl=0)

15) Пашев Г., А. Трайков, Е. Алендарова, Интегриране на функционалности от разнотипни системи в Moodle, Научни трудове от международната конференция на млади учени 11-13 Юни 2015г., Пловдив, ISSN 1311-9192 (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_estestveni_i_humanitarni_nauki_tom_XVII.pdf)

16) Тотков Г., Р. Донева, С. Гафтанджиева, Г. Пашев. Автоматично акумулиране и агрегиране на данни за оценка на качеството във висшето образование, 10-та Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“, Пловдив, 22-23 май 2017 г., Асоциация „Развитие на информационното общество“, Ракурси ООД (в печат);

17) Angelov Y., G. Pashev, G. Totkov, Applying Machine Learning Classifiers in a Database Smart Indexing Algorithm, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series C. Тechnics and Technologies, Vol. XIV.,  ISSN 1311-9419 (Print),  ISSN 2534-9384 (On- line),  2017; p. 33-36 (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2017_tehnicheski_nauki.pdf )

18) Левтерова Д., С. Глухов, Г. Пашев, Г. Тотков; Проект на система от тип „Алумни“, интегрирана в университетска информационна инфраструктура; VII Национална научна конференция 2017 за студенти, докторанти и млади учени; 27 Май 2017г. Пловдив (в печат)

19) Pashev, George, and George Totkov. "EMS–A Workflow Programming Language and Environment." TEM JOURNAL-TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS7.3 (2018): 638-644. http://www.temjournal.com/content/73/TemJournalAugust2018_638_644.pdf (Web of Science, Scopus, SJR)

20) Тотков Г., С. Гафтанджиева, Г. Пашев, С. Атанасов. Концептуално и компютърно моделиране на процеси с акумулиране и синтезиране на данни във висшето образование, 7 Сборник научни доклади, 7-ма Нац. конфереция „Електронното обучение във висшите училища“, Боровец, 20-23.9.2018 г., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София, 2018, ISBN 078-954-07-4509179-188, 134-142, https://www.researchgate.net/publication/328676603_Konceptualno_i_komputrno_modelirane_na_procesi_s_akumulirane_i_sintezirane_na_danni_vv_visseto_obrazovanie

21) Gaftandzhieva S., R. Doneva, G. Pashev, Learning Analytics From The Teacher’s Perspective: A Mobile App; Proceedings of 13th International Technology, Education and Development Conference At: Valencia, SPAIN 2019; ISBN: 978-84-09-08619-1

(https://www.researchgate.net/publication/332212584_LEARNING_ANALYTICS_FROM_THE_TEACHER'S_PERSPECTIVE_A_MOBILE_APP) (Web of Science)

22) Хоптериев Ю, Г. Пашев, Интегрираща среда за решаване на задачи по програмиране на C++, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том XVII, ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019.

(https://drive.google.com/open?id=1j8qYIKyC2XkJMu7lPSLcQOCIRHO6VHQH)

23) Пашев Г., С. Гафтанджиева, Г. Тотков, СРЕДА ЗА КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА АКУМУЛАТИВНИ ФРЕЙМОВИ МОДЕЛИ ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ ПО С++, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том XVII, ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019.

(https://drive.google.com/open?id=1dkT4pXOM6CFNnEEGiKIuPuJW3R3nnaln)

24) Близнаков М., Г. Тотков, Г. Пашев, ГЕНЕРАТОР НА СПРАВКИ В УНИВЕРСИТЕТСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том XVII, ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019.

(https://drive.google.com/open?id=1q5kIVFZEx7k3LzxWbNZIowVVcxjZr45A)

25) Pashev, George, Lilyana Rusenova, George Totkov, and Silvia Gaftandzhieva. "Business Process Modelling & Execution Application in Work Education Domain." TEM Journal 8, no. 3 (2019): 992.

(http://www.temjournal.com/content/83/TEMJournalAugust2019_992_997.pdf) (Scopus, Web of Science, SJR)

26) Близнаков М., Георги Пашев, Георги Тотков, Софтуерни инструменти за визуализация на динамични информационни ресурси, Научни трудове на национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", Пловдив, Май, 2019, 032p-041p

(http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/3315)

27) Пашев Г., Лиляна Русенова, Георги Тотков, ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ В АВТОМАТИЗИРАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО, Научни трудове на национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", Пловдив, Май, 2019, 095p-104p

(http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/3323)

28) Пашев Г, ФЕЙСБУК ВИРТУАЛЕН АСИСТЕНТ ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ, Научни трудове на национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", Пловдив, Май, 2019, 095p-104p

(http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/3324)

23) Rositsa Doneva, Silvia Gaftandzhieva, George Pashev, George Totkov, A Software Tool For Programming Training Trough Accumulative Frame System, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 02, FEBRUARY 2020, pp. 1389-1393, SCOPUS, http://www.ijstr.org/final-print/feb2020/A-Software-Tool-For-Programming-Training-Trough-Accumulative-Frame-System.pdf (Scopus) (Publication)

24) George Pashev et al.(2020).Adaptive Workplace E-Learning Model.TEM Journal, 9(2), 613-618. http://www.temjournal.com/content/92/TEMJournalMay2020_613_618.pdf (Publication) (Scopus, Web of Science, SJR)

25) George Totkov et al.(2020).A System for Modelling of Processes for Data Accumulation and Synthesis in Higher Education.TEM Journal, 9(4), 1619-1624. (Publication) (Scopus, Web of Science, SJR) http://www.temjournal.com/content/94/TEMJournalNovember2020_1619_1624.pdf

26) George Pashev, Silvia Gaftandzhieva.(2021).Workflow Based Prototype for Criminal Investigation in BulgariaTEM Journal, 10(1), 351-357. (publication, 2021, scopus, SJR, web of science) https://www.temjournal.com/content/101/TEMJournalFebruary2021_351_357.pdf

27) Rumen Daskalov, George Pashev, Silvia Gaftandzhieva(2021).Hybrid Visual Programming Language Environment for Programming Training.TEM Journal, 10(2), 981-986. https://www.temjournal.com/content/102/TEMJournalMay2021_981_986.pdf (Publication, Scopus, SJR, Web of Science, 2021)

28) Пашев, Г., Донева, Р., С. Гафтанджиева, Приложение на акумулативни фреймови модели в обучението по програмиране, Proceedings of the Fiftieth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, 2021, 1001-1006 стр., https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUx4GV3trwAhWtwAIHHQewBcMQFjACegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.math.bas.bg%2Fsmb%2F2021_PK%2Ftom_2021%2Fpdf%2F284-89.pdf&usg=AOvVaw24eqeTGwyoic7xbxXAy6t6 (publication, 2021)

29) George Pashev, Silvia Gaftandzhieva.(2021).Facebook Integrated Chatbot for Bulgarian Language Aiding Learning Content Delivery.TEM Journal, 10(3), 1011-1015. https://www.temjournal.com/content/103/TEMJournalAugust2021_1011_1015.pdf (Publication, Web of Science, Scopus, SJR, 2021)

30) Silvia Gaftandzhieva, Rositsa Doneva, George Pashev, Mariya Docheva (2021). Learning analytics tool for bulgarian school education, Mathematics and Informatics, ISSN 1310–2230, Vo. 64, Iss. 4, pp. 182-195, https://doi.org/10.53656/math2021-4-2-lea , (Publication, Web of Science, 2021)

31) Pashev George, An Adaptive E-learning System for Teaching Mobile Applications , International Journal of Computer Science and Mobile Computing, Vol. 10, Issue. 9, September 2021, pg.80 – 87 https://ijcsmc.com/docs/papers/September2021/V10I9202111.pdf (Publication, 2021, Crossref, DOI)

32) Pashev George, Personalized Healthy Anti-COVID Menu Generator Chatbot Based on Prolog, International Journal of Computer Science and Mobile Computing, Vol. 10, Issue. 10, October 2021, pg.27 – 32 https://ijcsmc.com/docs/papers/October2021/V10I10202106.pdf (Publication, 2021, Crossref, DOI: 0.47760/ijcsmc.2021.v10i10.005)

33) Pashev George, S. Gaftandzhieva, Y. Hopteriev Domain Specific Automated Essay Scoring Using Cloud Based NLP API, Vol. 10, Issue. 10, October 2021, pg.33 – 39 https://ijcsmc.com/docs/papers/October2021/V10I10202108.pdf (Publication, 2021, Crossref, DOI: 0.47760/ijcsmc.2021.v10i10.006)

34) Zhekova M., G. Pashev, G. Totkov, S.Gaftandzhieva. Automated Extraction of Values of Quantitative Indicators to a Quality Evaluation System Using Natural Language Analysis Tools. Proceedings of the 14th International Conference “Education and Research in the Information Society”, 2021, pp. 17-28  (Publication, Scopus, SJR, 2021) http://ceur-ws.org/Vol-3061/ERIS_2021-art02(reg).pdf, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85122313513&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=gaftandzhieva&sid=e1f36cc3732e14a64c876a2d414ab95f&sot=b&sdt=b&sl=26&s=AUTHOR-NAME%28gaftandzhieva%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=

35) Zhekova M., G. Pashev, G. Totkov. Implementing Semantic Search in Decision Support System. Proceedings of the 14th International Conference “Education and Research in the Information Society”, 2021, pp. 35-42 (Publication, Scopus, SJR, 2021), http://ceur-ws.org/Vol-3061/ERIS_2021-art04(sh).pdf

36) George Pashev & Veselina Tepavicharova. (2022). Automated Computer Linguistics Analysis of Scientific Texts in the Field of Female Terrorism Prevention for future Adaptive E-Learning. International Journal of Engineering Trends and Technology, 70(5), 306-308. https://doi.org/10.14445/22315381/IJETT-V70I5P233 (Publication, Scopus, SJR, 2022, 05.2022)

1а) бройката от тях с импакт фактор; (0)

1б) общ импакт фактор; (0)

29) Списък за съответния преподавател на научни публикации от точка 1), които са излезли в чужбина, включително и на електронен носител; (...)

1) George Pashev, George Totkov, Hristina Kostadinova, and Hristo Indzhov. 2016. Personalized Educational Paths through Self-Modifying Learning Objects. In Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016 (CompSysTech '16), Boris Rachev and Angel Smrikarov (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 437-444. DOI: https://doi.org/10.1145/2983468.2983516 (http://dl.acm.org/ft_gateway.cfm?id=2983516&type=pdf)

2) Pashev, George, and George Totkov. "EMS–A Workflow Programming Language and Environment." TEM JOURNAL-TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS7.3 (2018): 638-644. http://www.temjournal.com/content/73/TemJournalAugust2018_638_644.pdf

3) Gaftandzhieva S., R. Doneva, G. Pashev, Learning Analytics From The Teacher’s Perspective: A Mobile App; Proceedings of 13th International Technology, Education and Development ConferenceAt: Valencia, SPAIN 2019; ISBN: 978-84-09-08619-1

(https://www.researchgate.net/publication/332212584_LEARNING_ANALYTICS_FROM_THE_TEACHER'S_PERSPECTIVE_A_MOBILE_APP)

4) Pashev, George, Lilyana Rusenova, George Totkov, and Silvia Gaftandzhieva. "Business Process Modelling & Execution Application in Work Education Domain." TEM Journal 8, no. 3 (2019): 992.

(http://www.temjournal.com/content/83/TEMJournalAugust2019_992_997.pdf) (Scopus, Web of Science, SJR)

5) Rositsa Doneva, Silvia Gaftandzhieva, George Pashev, George Totkov, A Software Tool For Programming Training Trough Accumulative Frame System, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 02, FEBRUARY 2020, pp. 1389-1393, SCOPUS, http://www.ijstr.org/final-print/feb2020/A-Software-Tool-For-Programming-Training-Trough-Accumulative-Frame-System.pdf (Scopus) (Publication)

6) George Pashev et al.(2020).Adaptive Workplace E-Learning Model.TEM Journal, 9(2), 613-618. http://www.temjournal.com/content/92/TEMJournalMay2020_613_618.pdf (Publication) (Scopus, Web of Science, SJR)

7) George Totkov et al.(2020).A System for Modelling of Processes for Data Accumulation and Synthesis in Higher Education.TEM Journal, 9(4), 1619-1624. (Publication) (Scopus, Web of Science, SJR) http://www.temjournal.com/content/94/TEMJournalNovember2020_1619_1624.pdf

8) George Pashev, Silvia Gaftandzhieva.(2021).Workflow Based Prototype for Criminal Investigation in BulgariaTEM Journal, 10(1), 351-357. (publication, 2021, scopus, SJR, web of science) https://www.temjournal.com/content/101/TEMJournalFebruary2021_351_357.pdf

9) Rumen Daskalov, George Pashev, Silvia Gaftandzhieva(2021).Hybrid Visual Programming Language Environment for Programming Training.TEM Journal, 10(2), 981-986. https://www.temjournal.com/content/102/TEMJournalMay2021_981_986.pdf (Publication, Scopus, SJR, Web of Science, 2021)

10) George Pashev, Silvia Gaftandzhieva.(2021).Facebook Integrated Chatbot for Bulgarian Language Aiding Learning Content Delivery.TEM Journal, 10(3), 1011-1015. https://www.temjournal.com/content/103/TEMJournalAugust2021_1011_1015.pdf (Publication, Web of Science, Scopus, SJR, 2021)

11) Silvia Gaftandzhieva, Rositsa Doneva, George Pashev, Mariya Docheva (2021). Learning analytics tool for bulgarian school education, Mathematics and Informatics, ISSN 1310–2230, Vo. 64, Iss. 4, pp. 182-195, https://doi.org/10.53656/math2021-4-2-lea , (Publication, Web of Science, 2021)

12) Pashev George, An Adaptive E-learning System for Teaching Mobile Applications , International Journal of Computer Science and Mobile Computing, Vol. 10, Issue. 9, September 2021, pg.80 – 87 https://ijcsmc.com/docs/papers/September2021/V10I9202111.pdf (Publication, 2021, Crossref, DOI)

13) Pashev George, Personalized Healthy Anti-COVID Menu Generator Chatbot Based on Prolog, International Journal of Computer Science and Mobile Computing, Vol. 10, Issue. 10, October 2021, pg.27 – 32 https://ijcsmc.com/docs/papers/October2021/V10I10202106.pdf (Publication, 2021, Crossref, DOI: 0.47760/ijcsmc.2021.v10i10.005)

14) Pashev George, S. Gaftandzhieva, Y. Hopteriev Domain Specific Automated Essay Scoring Using Cloud Based NLP API, Vol. 10, Issue. 10, October 2021, pg.33 – 39 https://ijcsmc.com/docs/papers/October2021/V10I10202108.pdf (Publication, 2021, Crossref, DOI: 0.47760/ijcsmc.2021.v10i10.006)

15) Zhekova M., G. Pashev, G. Totkov, S.Gaftandzhieva. Automated Extraction of Values of Quantitative Indicators to a Quality Evaluation System Using Natural Language Analysis Tools. Proceedings of the 14th International Conference “Education and Research in the Information Society”, 2021, pp. 17-28  (Publication, Scopus, SJR, 2021) http://ceur-ws.org/Vol-3061/ERIS_2021-art02(reg).pdf, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85122313513&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=gaftandzhieva&sid=e1f36cc3732e14a64c876a2d414ab95f&sot=b&sdt=b&sl=26&s=AUTHOR-NAME%28gaftandzhieva%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=

16) Zhekova M., G. Pashev, G. Totkov. Implementing Semantic Search in Decision Support System. Proceedings of the 14th International Conference “Education and Research in the Information Society”, 2021, pp. 35-42 (Publication, Scopus, SJR, 2021), http://ceur-ws.org/Vol-3061/ERIS_2021-art04(sh).pdf

17) George Pashev & Veselina Tepavicharova. (2022). Automated Computer Linguistics Analysis of Scientific Texts in the Field of Female Terrorism Prevention for future Adaptive E-Learning. International Journal of Engineering Trends and Technology, 70(5), 306-308. https://doi.org/10.14445/22315381/IJETT-V70I5P233 (Publication, Scopus, SJR, 2022, 05.2022)

2а) бройката от тях с импакт фактор; (0)

2б) общ импакт фактор; (0)

3) Списък за съответния преподавател на негови студии; (1)

a. Пашев Г., ДИНАМИЧНО ГЕНЕРИРАНЕ И ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НA ПОТОЦИ ОТ ДЕЙНОСТИ И РЕСУРСИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ, Дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“, Пловдивски университет „П. Хилендарски“, Пловдив, 2016. (Библиотека на ФМИ към ПУ „Паисий Хилендарски“) (PhDThesis)

4) Списък за съответния преподавател на негови глави от книги; (8)

1) Г. Тотков и др. „Увод в е-обучението“, „Ракурси“, Пловдив, 2014, ISBN 978-954-8852-41-8 (1 глава) (bookChapters)

2) Г. Тотков и др. „Съвременни направления на е-обучението“, „Ракурси“, Пловдив, 2014, ISBN 978-954-8852-46-3 (2 глави) (bookChapters)

3) Г. Тотков и др. „Пловдивски е-университет“, „Ракурси“, Пловдив, 2014, ISBN 978-954-8852-48-7 (3 глави) (bookChapters)

4) Трайков А., Г. Тотков, Г. Пашев, Модел и архитектура на платформа за управление на университетско дигитално хранилище, в „Университетът, документите, хората. Из книжовната, дигиталната и неписаната история на ПУ“, Пловдив, 2016; (1 глави) (bookChapters)

5) 4. Алендарова Е., Г. Тотков, Г. Пашев, А. Трайков, Платформи за управление на университетски дигитални архиви: състояния, проблеми и решения, в „Университетът, документите, хората. Из книжовната, дигиталната и неписаната история на ПУ“, Пловдив, 2016. 1 глави) (bookChapters)

5) Списък за съответния преподавател на негови монографии; (0)

6) Списък за съответния преподавател на негови учебници, включително и на електронен носител; (0)

7) Списък за съответния преподавател на негови учебни помагала, включително и на електронен носител; (0)

7а) от тях на електронен носител; (0)

8) Списък за съответния преподавател на неговите публикации, студии, глави от книги, монографии, учебници, учебни помагала, които са били рецензирани/реферирани. За реферирани трудове се посочва номера, който се дава от рефериращата/рефериращите организация/организации (MathSciNet, Zentralblatt MATH, и др.); (......)

1) George Pashev, George Totkov, Hristina Kostadinova, and Hristo Indzhov. 2016. Personalized Educational Paths through Self-Modifying Learning Objects. In Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016 (CompSysTech '16), Boris Rachev and Angel Smrikarov (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 437-444. DOI: https://doi.org/10.1145/2983468.2983516 (http://dl.acm.org/ft_gateway.cfm?id=2983516&type=pdf)

2) Пашев Г., Автоматизирано генериране на Адаптивен план за обучение. От Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив Серия В. Техника и технологии, том XIII., Съюз на учените, сесия 5 - 6 ноември 2015, стр. 181-186; (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2016_tehnika_i_technologii_tom_XIII.pdf)

3) Пашев Г., Г. Тотков. Автоматизирано генериране на персонализирани учебни пътища чрез аспекти в многомерни пространства . От Деветата Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество" . АРИО, ИМИ-БАН, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив 2016; (http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/2746/1/ERIS2016-book-p03.pdf)

4) Pashev G, E. Alendarova, G. Totkov Automated Assessment Through Integration of Heterogeneous Systems with a Workflow Engine. От Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, May, 2015. Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society, 119p-128p; (http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/2450)

5) Пашев Г.; АВТОМАТИЗИРАНИ C++ КОМПИЛАЦИЯ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА БАЗАТА НА СРАВНЕНИЕ НА ИЗХОДИТЕ . От Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив Серия В. Техника и технологии, том XII.,Съюз на учените сесия 31октомври - 1ноември 2014 ISSN 1311-9419. СУБ – Пловдив, стр. 219-222; (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_tehnika_i_tehnologii_tom_XII.pdf)

6) Pashev G., G. Totkov; Dynamic Determination of Personalized Educational Paths. От Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, May, 2014. Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society, 161p-170p; (http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/2389)

7) Pashev Georgi, Среда за управление на работните потоци EMS и Програмен Език и парадигма. От Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия В: Техника и технологии. Пловдив, 2014, стр. 223 - 226. (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_tehnika_i_tehnologii_tom_XII.pdf)

8) Pashev Georgi, Ivan Kodinov, Georgi Totkov, Process Definition and Control in EMSG Complex Work-flow Management System Using Process Graphs and Data Addressing in a File with Flow Identifier Operator . От Proceedings of "Days of Science 2013" Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Plovdiv: Union of Scientists Plovdiv, p. 138-142; (https://www.dropbox.com/s/f5h4gcs4esbjrlj/Doc%20Apr%2027%2C%202016%2C%2005_06.pdf?dl=0)

9) Pashev G, Budakova D, SOFTWARE PLATFORM FOR EXECUTION OF GRAPH DATABASE APPLICATIONS, ICTTE 2013, ARTTE Vol. 1, No. 2, 2013, ISSN 1314-8788 (print), ISSN 1314-8796 (online)  (https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/artte/articles/artte-vol-1-no-2)

10) Пашев Г., А. Трайков, Е. Алендарова, Интегриране на функционалности от разнотипни системи в Moodle, Научни трудове от международната конференция на млади учени 11-13 Юни 2015г., Пловдив, ISSN 1311-9192 (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_estestveni_i_humanitarni_nauki_tom_XVII.pdf)

11) Pashev, George, and George Totkov. "EMS–A Workflow Programming Language and Environment." TEM JOURNAL-TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS7.3 (2018): 638-644. http://www.temjournal.com/content/73/TemJournalAugust2018_638_644.pdf

12) Тотков Г., С. Гафтанджиева, Г. Пашев, С. Атанасов. Концептуално и компютърно моделиране на процеси с акумулиране и синтезиране на данни във висшето образование, 7 Сборник научни доклади, 7-ма Нац. конфереция „Електронното обучение във висшите училища“, Боровец, 20-23.9.2018 г., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София, 2018, ISBN 078-954-07-4509179-188, 134-142, https://www.researchgate.net/publication/328676603_Konceptualno_i_komputrno_modelirane_na_procesi_s_akumulirane_i_sintezirane_na_danni_vv_visseto_obrazovanie

13) Gaftandzhieva S., R. Doneva, G. Pashev, Learning Analytics From The Teacher’s Perspective: A Mobile App; Proceedings of 13th International Technology, Education and Development ConferenceAt: Valencia, SPAIN 2019; ISBN: 978-84-09-08619-1

(https://www.researchgate.net/publication/332212584_LEARNING_ANALYTICS_FROM_THE_TEACHER'S_PERSPECTIVE_A_MOBILE_APP)

30) Хоптериев Ю, Г. Пашев, Интегрираща среда за решаване на задачи по програмиране на C++, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том XVII, ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019.

(https://drive.google.com/open?id=1j8qYIKyC2XkJMu7lPSLcQOCIRHO6VHQH)

31) Пашев Г., С. Гафтанджиева, Г. Тотков, СРЕДА ЗА КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА АКУМУЛАТИВНИ ФРЕЙМОВИ МОДЕЛИ ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ ПО С++, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том XVII, ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019.

(https://drive.google.com/open?id=1dkT4pXOM6CFNnEEGiKIuPuJW3R3nnaln)

32) Близнаков М., Г. Тотков, Г. Пашев, ГЕНЕРАТОР НА СПРАВКИ В УНИВЕРСИТЕТСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том XVII, ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019.

(https://drive.google.com/open?id=1q5kIVFZEx7k3LzxWbNZIowVVcxjZr45A)

33) Pashev, George, Lilyana Rusenova, George Totkov, and Silvia Gaftandzhieva. "Business Process Modelling & Execution Application in Work Education Domain." TEM Journal 8, no. 3 (2019): 992.

(http://www.temjournal.com/content/83/TEMJournalAugust2019_992_997.pdf) (Scopus, Web of Science, SJR)

34) Близнаков М., Георги Пашев, Георги Тотков, Софтуерни инструменти за визуализация на динамични информационни ресурси, Научни трудове на национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", Пловдив, Май, 2019, 032p-041p

(http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/3315)

35) Пашев Г., Лиляна Русенова, Георги Тотков, ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ В АВТОМАТИЗИРАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО, Научни трудове на национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", Пловдив, Май, 2019, 095p-104p

(http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/3323)

36) Пашев Г, ФЕЙСБУК ВИРТУАЛЕН АСИСТЕНТ ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ, Научни трудове на национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", Пловдив, Май, 2019, 095p-104p

(http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/3324)

31) Rositsa Doneva, Silvia Gaftandzhieva, George Pashev, George Totkov, A Software Tool For Programming Training Trough Accumulative Frame System, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 02, FEBRUARY 2020, pp. 1389-1393, SCOPUS, http://www.ijstr.org/final-print/feb2020/A-Software-Tool-For-Programming-Training-Trough-Accumulative-Frame-System.pdf (Scopus) (Publication)

32) George Pashev et al.(2020).Adaptive Workplace E-Learning Model.TEM Journal, 9(2), 613-618. http://www.temjournal.com/content/92/TEMJournalMay2020_613_618.pdf (Publication) (Scopus, Web of Science, SJR)

33) George Totkov et al.(2020).A System for Modelling of Processes for Data Accumulation and Synthesis in Higher Education.TEM Journal, 9(4), 1619-1624. (Publication) (Scopus, Web of Science, SJR) http://www.temjournal.com/content/94/TEMJournalNovember2020_1619_1624.pdf

34) George Pashev, Silvia Gaftandzhieva.(2021).Workflow Based Prototype for Criminal Investigation in BulgariaTEM Journal, 10(1), 351-357. (publication, 2021, scopus, SJR, web of science) https://www.temjournal.com/content/101/TEMJournalFebruary2021_351_357.pdf

35) Rumen Daskalov, George Pashev, Silvia Gaftandzhieva(2021).Hybrid Visual Programming Language Environment for Programming Training.TEM Journal, 10(2), 981-986. https://www.temjournal.com/content/102/TEMJournalMay2021_981_986.pdf (Publication, Scopus, SJR, Web of Science, 2021)

36) Пашев, Г., Донева, Р., С. Гафтанджиева, Приложение на акумулативни фреймови модели в обучението по програмиране, Proceedings of the Fiftieth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, 2021, 1001-1006 стр., https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUx4GV3trwAhWtwAIHHQewBcMQFjACegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.math.bas.bg%2Fsmb%2F2021_PK%2Ftom_2021%2Fpdf%2F284-89.pdf&usg=AOvVaw24eqeTGwyoic7xbxXAy6t6 (publication, 2021)

1. Публикации в Web of Science

1) George Pashev, Silvia Gaftandzhieva.(2021).Facebook Integrated Chatbot for Bulgarian Language Aiding Learning Content Delivery.TEM Journal, 10(3), 1011-1015. https://www.temjournal.com/content/103/TEMJournalAugust2021_1011_1015.pdf (Publication, Web of Science, Scopus, SJR, 2021, afterMay2021)

2) Silvia Gaftandzhieva, Rositsa Doneva, George Pashev, Mariya Docheva (2021). Learning analytics tool for bulgarian school education, Mathematics and Informatics, ISSN 1310–2230, Vo. 64, Iss. 4, pp. 182-195, https://doi.org/10.53656/math2021-4-2-lea, (Publication, Web of Science, 2021, afterMay2021)

2. Публикации в Scopus with SJR

1) George Pashev & Veselina Tepavicharova. (2022). Automated Computer Linguistics Analysis of Scientific Texts in the Field of Female Terrorism Prevention for future Adaptive E-Learning. International Journal of Engineering Trends and Technology, 70(5), 306-308. https://doi.org/10.14445/22315381/IJETT-V70I5P233  (Publication, Scopus, SJR, 2022, 05.2022, afterMay2021)

2) Zhekova M., G. Pashev, G. Totkov, S.Gaftandzhieva. Automated Extraction of Values of Quantitative Indicators to a Quality Evaluation System Using Natural Language Analysis Tools. Proceedings of the 14th International Conference “Education and Research in the Information Society”, 2021, pp. 17-28  (Publication, Scopus, SJR, 2021, afterMay2021), http://ceur-ws.org/Vol-3061/ERIS_2021-art02(reg).pdf

3) Zhekova M., G. Pashev, G. Totkov. Implementing Semantic Search in Decision Support System. Proceedings of the 14th International Conference “Education and Research in the Information Society”, 2021, pp. 35-42 (Publication, Scopus, SJR, 2021, afterMay2021), http://ceur-ws.org/Vol-3061/ERIS_2021-art04(sh).pdf

3. Статия в списание с рецензенти

1) Pashev George, An Adaptive E-learning System for Teaching Mobile Applications , International Journal of Computer Science and Mobile Computing, Vol. 10, Issue. 9, September 2021, pg.80 – 87 https://ijcsmc.com/docs/papers/September2021/V10I9202111.pdf  (Publication, 2021, Crossref, DOI, afterMay2021)

2) Pashev George, Personalized Healthy Anti-COVID Menu Generator Chatbot Based on Prolog, International Journal of Computer Science and Mobile Computing, Vol. 10, Issue. 10, October 2021, pg.27 – 32 https://ijcsmc.com/docs/papers/October2021/V10I10202106.pdf (Publication, 2021, Crossref, DOI: 0.47760/ijcsmc.2021.v10i10.005, afterMay2021)

3) Pashev George, S. Gaftandzhieva, Y. Hopteriev Domain Specific Automated Essay Scoring Using Cloud Based NLP API, Vol. 10, Issue. 10, October 2021, pg.33 – 39 https://ijcsmc.com/docs/papers/October2021/V10I10202108.pdf (Publication, 2021, Crossref, DOI: 0.47760/ijcsmc.2021.v10i10.006, afterMay2021)

1) Списък за съответния преподавател с учебните курсове, създадени от него през последните 3 години; (….)

1) ПУ ФМИ 2021 ППМУ упр. - СТД 3к. Ред. - https://classroom.google.com/u/1/c/MjgxMjkwNTc3NTg4

2) ПУ ФМИ Изб. Space – Java (за дисциплината “Следене и управление на космически апарати (с Java)”) - https://classroom.google.com/u/1/c/MTY2OTQ2MjY3MTM0

3) ПУ ФМИ ВКН 1к. Инф. (Г. Пашев) - https://classroom.google.com/u/1/c/MTUxMjg0MzUxOTc2

4) ПУ ФМИ Компютърна лингвистика - https://classroom.google.com/u/1/c/MTY4OTIzMzU0Njk0

2) Списък за съответния преподавател на участия (с/без изнесен от него доклад) на конференции, семинари и др.; (….)

1) George Pashev, George Totkov, Hristina Kostadinova, and Hristo Indzhov. 2016. Personalized Educational Paths through Self-Modifying Learning Objects. In Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016 (CompSysTech '16), Boris Rachev and Angel Smrikarov (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 437-444. DOI: https://doi.org/10.1145/2983468.2983516 (http://dl.acm.org/ft_gateway.cfm?id=2983516&type=pdf)

2) Пашев Г., Автоматизирано генериране на Адаптивен план за обучение. От Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив Серия В. Техника и технологии, том XIII., Съюз на учените, сесия 5 - 6 ноември 2015, стр. 181-186; (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2016_tehnika_i_technologii_tom_XIII.pdf)

3) Пашев Г., Г. Тотков. Автоматизирано генериране на персонализирани учебни пътища чрез аспекти в многомерни пространства . От Деветата Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество" . АРИО, ИМИ-БАН, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив 2016; (http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/2746/1/ERIS2016-book-p03.pdf)

4) Pashev G, E. Alendarova, G. Totkov Automated Assessment Through Integration of Heterogeneous Systems with a Workflow Engine. От Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, May, 2015. Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society, 119p-128p; (http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/2450)

5) Пашев Г.; АВТОМАТИЗИРАНИ C++ КОМПИЛАЦИЯ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА БАЗАТА НА СРАВНЕНИЕ НА ИЗХОДИТЕ . От Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив Серия В. Техника и технологии, том XII.,Съюз на учените сесия 31октомври - 1ноември 2014 ISSN 1311-9419. СУБ – Пловдив, стр. 219-222; (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_tehnika_i_tehnologii_tom_XII.pdf)

6) Pashev G., G. Totkov; Dynamic Determination of Personalized Educational Paths. От Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, May, 2014. Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society, 161p-170p; (http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/2389)

7) Pashev Georgi, Среда за управление на работните потоци EMS и Програмен Език и парадигма. От Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия В: Техника и технологии. Пловдив, 2014, стр. 223 - 226. (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_tehnika_i_tehnologii_tom_XII.pdf)

8) Pashev Georgi, Ivan Kodinov, Georgi Totkov, Process Definition and Control in EMSG Complex Work-flow Management System Using Process Graphs and Data Addressing in a File with Flow Identifier Operator . От Proceedings of "Days of Science 2013" Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Plovdiv: Union of Scientists Plovdiv, p. 138-142; (https://www.dropbox.com/s/f5h4gcs4esbjrlj/Doc%20Apr%2027%2C%202016%2C%2005_06.pdf?dl=0)

9) Pashev G, Budakova D, SOFTWARE PLATFORM FOR EXECUTION OF GRAPH DATABASE APPLICATIONS, ICTTE 2013, ARTTE Vol. 1, No. 2, 2013, ISSN 1314-8788 (print), ISSN 1314-8796 (online)  (https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/artte/articles/artte-vol-1-no-2)

10) Пашев Г., А. Трайков, Е. Алендарова, Интегриране на функционалности от разнотипни системи в Moodle, Научни трудове от международната конференция на млади учени 11-13 Юни 2015г., Пловдив, ISSN 1311-9192 (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_estestveni_i_humanitarni_nauki_tom_XVII.pdf)

10а) с изнесен от него доклад; (10)

11) George Pashev, George Totkov, Hristina Kostadinova, and Hristo Indzhov. 2016. Personalized Educational Paths through Self-Modifying Learning Objects. In Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016 (CompSysTech '16), Boris Rachev and Angel Smrikarov (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 437-444. DOI: https://doi.org/10.1145/2983468.2983516 (https://www.dropbox.com/s/qiec1dqrf0gds5f/CompSysTech16%20v11.pdf?dl=0)

37) Пашев Г., Автоматизирано генериране на Адаптивен план за обучение. От Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив Серия В. Техника и технологии, том XIII., Съюз на учените, сесия 5 - 6 ноември 2015, стр. 181-186; (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2016_tehnika_i_technologii_tom_XIII.pdf)

38) Пашев Г., Г. Тотков. Автоматизирано генериране на персонализирани учебни пътища чрез аспекти в многомерни пространства . От Деветата Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество" . АРИО, ИМИ-БАН, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив 2016; (https://www.dropbox.com/s/0kdru20v3ncplcr/template_ARIO%204.pdf?dl=0)

39) Pashev G, E. Alendarova, G. Totkov Automated Assessment Through Integration of Heterogeneous Systems with a Workflow Engine. От Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, May, 2015. Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society, 119p-128p; (http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/2450)

40) Пашев Г.; АВТОМАТИЗИРАНИ C++ КОМПИЛАЦИЯ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА БАЗАТА НА СРАВНЕНИЕ НА ИЗХОДИТЕ . От Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив Серия В. Техника и технологии, том XII.,Съюз на учените сесия 31октомври - 1ноември 2014 ISSN 1311-9419. СУБ – Пловдив, стр. 219-222; (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_tehnika_i_tehnologii_tom_XII.pdf)

41) Pashev G., G. Totkov; Dynamic Determination of Personalized Educational Paths. От Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, May, 2014. Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society, 161p-170p; (http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/2389)

42) Pashev Georgi, Среда за управление на работните потоци EMS и Програмен Език и парадигма. От Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия В: Техника и технологии. Пловдив, 2014, стр. 223 - 226. (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_tehnika_i_tehnologii_tom_XII.pdf)

43) Pashev Georgi, Ivan Kodinov, Georgi Totkov, Process Definition and Control in EMSG Complex Work-flow Management System Using Process Graphs and Data Addressing in a File with Flow Identifier Operator . От Proceedings of "Days of Science 2013" Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Plovdiv: Union of Scientists Plovdiv, p. 138-142; (https://www.dropbox.com/s/f5h4gcs4esbjrlj/Doc%20Apr%2027%2C%202016%2C%2005_06.pdf?dl=0)

44) Pashev G, Budakova D, SOFTWARE PLATFORM FOR EXECUTION OF GRAPH DATABASE APPLICATIONS, ICTTE 2013, ARTTE Vol. 1, No. 2, 2013, ISSN 1314-8788 (print), ISSN 1314-8796 (online)  (https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/artte/articles/artte-vol-1-no-2)

45) Пашев Г., А. Трайков, Е. Алендарова, Интегриране на функционалности от разнотипни системи в Moodle, Научни трудове от международната конференция на млади учени 11-13 Юни 2015г., Пловдив, ISSN 1311-9192 (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_estestveni_i_humanitarni_nauki_tom_XVII.pdf)

46) Тотков Г., С. Гафтанджиева, Г. Пашев, С. Атанасов. Концептуално и компютърно моделиране на процеси с акумулиране и синтезиране на данни във висшето образование, 7 Сборник научни доклади, 7-ма Нац. конфереция „Електронното обучение във висшите училища“, Боровец, 20-23.9.2018 г., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София, 2018, ISBN 078-954-07-4509179-188, 134-142, https://www.researchgate.net/publication/328676603_Konceptualno_i_komputrno_modelirane_na_procesi_s_akumulirane_i_sintezirane_na_danni_vv_visseto_obrazovanie

47) CumuFormo – среда за компютърно моделиране на акумулативни фреймови модели в е-обучението – Георги Тотков, Силвия Гафтанджиева, Георги Пашев , "Дни на науката 2018" на СУБ Пловдив, 2-3.11.2018, http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_proyavi/2018.10/programa_SUB_noemvri_2018_fin.pdf

48) Интегрираща среда за решаване на задачи по програмиране на C++ – Юри Хоптериев, Георги Пашев

http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_proyavi/2018.10/programa_SUB_noemvri_2018_fin.pdf

49) Генератор на справки в университетска среда – Милен Близнаков, Георги Пашев, Георги Тотков

http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_proyavi/2018.10/programa_SUB_noemvri_2018_fin.pdf

50) Gaftandzhieva S., R. Doneva, G. Pashev, Learning Analytics From The Teacher’s Perspective: A Mobile App; Proceedings of 13th International Technology, Education and Development Conference At: Valencia, SPAIN 2019; ISBN: 978-84-09-08619-1

(https://www.researchgate.net/publication/332212584_LEARNING_ANALYTICS_FROM_THE_TEACHER'S_PERSPECTIVE_A_MOBILE_APP)

51) Хоптериев Ю, Г. Пашев, Интегрираща среда за решаване на задачи по програмиране на C++, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том XVII, ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019.

(https://drive.google.com/open?id=1j8qYIKyC2XkJMu7lPSLcQOCIRHO6VHQH)

52) Пашев Г., С. Гафтанджиева, Г. Тотков, СРЕДА ЗА КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА АКУМУЛАТИВНИ ФРЕЙМОВИ МОДЕЛИ ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ ПО С++, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том XVII, ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019.

(https://drive.google.com/open?id=1dkT4pXOM6CFNnEEGiKIuPuJW3R3nnaln)

53) Близнаков М., Г. Тотков, Г. Пашев, ГЕНЕРАТОР НА СПРАВКИ В УНИВЕРСИТЕТСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том XVII, ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019.

(https://drive.google.com/open?id=1q5kIVFZEx7k3LzxWbNZIowVVcxjZr45A)

54) Близнаков М., Георги Пашев, Георги Тотков, Софтуерни инструменти за визуализация на динамични информационни ресурси, Научни трудове на национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", Пловдив, Май, 2019, 032p-041p

(http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/3315)

55) Пашев Г., Лиляна Русенова, Георги Тотков, ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ В АВТОМАТИЗИРАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО, Научни трудове на национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", Пловдив, Май, 2019, 095p-104p

(http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/3323)

56) Пашев Г, ФЕЙСБУК ВИРТУАЛЕН АСИСТЕНТ ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ, Научни трудове на национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", Пловдив, Май, 2019, 095p-104p

(http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/3324)

51) Пашев, Г., Донева, Р., С. Гафтанджиева, Приложение на акумулативни фреймови модели в обучението по програмиране, Proceedings of the Fiftieth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, 2021, 1001-1006 стр., https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUx4GV3trwAhWtwAIHHQewBcMQFjACegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.math.bas.bg%2Fsmb%2F2021_PK%2Ftom_2021%2Fpdf%2F284-89.pdf&usg=AOvVaw24eqeTGwyoic7xbxXAy6t6 (publication, 2021)

57) Zhekova M., G. Pashev, G. Totkov, S.Gaftandzhieva. Automated Extraction of Values of Quantitative Indicators to a Quality Evaluation System Using Natural Language Analysis Tools. Proceedings of the 14th International Conference “Education and Research in the Information Society”, 2021, pp. 17-28  (Publication, Scopus, SJR, 2021) http://ceur-ws.org/Vol-3061/ERIS_2021-art02(reg).pdf, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85122313513&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=gaftandzhieva&sid=e1f36cc3732e14a64c876a2d414ab95f&sot=b&sdt=b&sl=26&s=AUTHOR-NAME%28gaftandzhieva%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=

58) Zhekova M., G. Pashev, G. Totkov. Implementing Semantic Search in Decision Support System. Proceedings of the 14th International Conference “Education and Research in the Information Society”, 2021, pp. 35-42 (Publication, Scopus, SJR, 2021), http://ceur-ws.org/Vol-3061/ERIS_2021-art04(sh).pdf

11) Списък за съответния преподавател на командировки и специализации в чужбина; (0)

12) Списък на рецензирани/реферирани от съответния преподавател статии в списания; (0)

12а) бройката от тях с импакт фактор; (0)

12б) общ импакт фактор; (0)

13) Списък на рецензирани/реферирани от съответния преподавател доклади на конференции; (0)

14) Списък на рецензирани/реферирани от съответния преподавател книги/учебници/монографии; (0)

15) Списък на рецензирани от съответния преподавател дисертационни трудове за „доктор“; (0)

16) Списък на рецензирани от съответния преподавател дисертационни трудове за „доктор на науките“; (0)

17) Списък написани отзиви, становища за дисертационни трудове за „доктор“ от съответния преподавател; (0)

18) Списък написани отзиви, становища за дисертационни трудове за „доктор на науките“ от съответния преподавател; (0)

19) Списък на рецензии за придобиване на длъжност „доцент“ от съответния преподавател; (0)

20) Списък на рецензии за придобиване на длъжност „професор“ от съответния преподавател; (0)

21) Списък на написани отзиви, становища за придобиване на длъжност „доцент“ от съответния преподавател; (0)

22) Списък на написани отзиви, становища за придобиване на длъжност „професор“ от съответния преподавател; (0)

23) Списък на национални образователни и изследователски проекти, в които е участвал съответния преподавател; (0)

24) Списък на международни образователни и изследователски проекти, в които е участвал съответния преподавател;(4)

1) Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, BG051PO001-4.3.04-0064 Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование, 2012-2014, участник (Project) (InternationalProject)

2) Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, BG051PO001-3.1.08—0041 Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС), 2013-2015, участник (Project) (InternationalProject)

3) Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, BG05М2ОР001-1.002-0002-С 01, Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни, 2018-2023, координираща институция УНСС, https://uni-plovdiv.bg/news/news/592/. (Project) (InternationalProject)

4) Национална програма „Млади учени и постдокторанти“, https://uni-plovdiv.bg/pages/index/2275/ (Project) (NationalProject, 2021)

25) Списък на получени награди от съответния преподавател; (0)

26) Списък участия в програмни (научни) комитети на научни конференции, конгреси, симпозиуми, олимпиади, студентски и ученически състезания; (0)

27) Списък участия в организационни, технически и научни комитети на научни конференции, конгреси, симпозиуми, олимпиади, студентски и ученически състезания; (0)

28) Списък участия в редколегии на научно списание в чужбина/България; (0)

28а) от тях в чужбина; (0)

29) Списък на статии, в които участват студенти, дипломанти или докторанти за съответния преподавател. Преподавателят може да е бил съавтор и/или ръководител; (0)

29а) бройката от тях с импакт фактор; (0)

29б) общ импакт фактор;(0)

30) Брой на студентите, брой на дипломантите и списък на докторантите за съответния преподавател, участници в национални и международни изследователски проекти на Пловдивския университет. Тук влизат и броя студенти, на които са възлагани курсови проекти от съответния преподавател; (0)

31) Брой на студентите, брой на дипломантите и списък на докторантите за съответния преподавател, участници в научни форуми (конгреси, конференции, симпозиуми и др.); (0)

32) Списък планирани дейности за включване на студенти, дипломанти и докторанти за съответния преподавател в научноизследователската дейност към катедрата. (0)

33) Брой на студентите, брой на дипломантите и списък на докторантите за съответния преподавател, участници в национални и международни научноизследователски дейности; (0)

34) Брой на студентите, брой на дипломантите и списък на докторантите за съответния преподавател, участници в научни форуми към катедрата; (0)

35) Брой на студентите, брой на дипломантите и списък на докторантите за съответния преподавател, обучаващи се по европейските програми за обмен на студенти и докторанти; (0)

36) Списък на цитиранията на научните трудове, написани от съответния преподавател, в: статии, учебници, монографии, библиографии, студии, книги, автореферати на дисертационни трудове, дисертационни трудове, издадени или приети за печат в указания период; (....)

1) Пашев Г., Е. Алендарова, Г. Тотков, Проверяване на знанията и автоматично оценяване чрез интегриране на разнотипни системи с работни процеси, Сборник на 8-ма Нац. конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“ (ред. Г. Тотков и Ив. Койчев), 28 май – 29 май 2015 г., Асоциация „Развитие на информационното общество“,Пловдив, ISSN 1314-0753, 119 – 128;

се цитира от:

Гафтанджиева Силвия, Модел и система за динамично оценяване на качеството във висшето образование, Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, 2016г, гр. Пловдив. (Библиотеката на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“ ) (Quote) (Quotation)

2) Пашев Г., А. Трайков, Е. Алендарова, Г. Тотков, Интегриране на функционалности от разнотипни системи в Moodle, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, Series B. Natural Sciences and the Humanities, ISSN 1311-9192, Vol. XVII, 2015, 161-164

се цитира от:

Гафтанджиева Силвия, Модел и система за динамично оценяване на качеството във висшето образование, Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, 2016г, гр. Пловдив. (Библиотеката на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“ ) (Quote) (Quotation)

3) Пашев Г., Г. Тотков, Динамично определяне на персонализирани учебни пътища, Сборник на 6-та Нац. Конференция „Образованието в информационното общество“ (ред. Г. Тотков и Ив. Койчев), 30 май – 31 май 2014 г., Пловдив, Асоциация „Развитие на информационното общество“, 161 – 170;

се цитира от:

Гафтанджиева Силвия, Модел и система за динамично оценяване на качеството във висшето образование, Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, 2016г, гр. Пловдив. (Библиотеката на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“ ) (Quote) (Quotation)

4) Пашев Г., Г. Тотков, Автоматизирано генериране на персонализирани учебни пътища чрез аспекти в многомерни пространства, 9-та Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“. Пловдив, 26-27 май 2016 г., Асоциация „Развитие на информационното общество“, Ракурси ООД, ISSN 13140752, 43-52;

се цитира от:

Гафтанджиева Силвия, Модел и система за динамично оценяване на качеството във висшето образование, Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, 2016г, гр. Пловдив. (Библиотеката на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“ ) (Quote) (Quotation)

5) Pashev G., G. Totkov, H. Kostadinova, Hr. Indzhov, Personalized Educational Paths through Self-Modifying Learning Objects, Proc. of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’16, Palermo, Italy (in print).

се цитира от:

Гафтанджиева Силвия, Модел и система за динамично оценяване на качеството във висшето образование, Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, 2016г, гр. Пловдив. (Библиотеката на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“ ) (Quote) (Quotation)

6. Пашев Г., Е. Алендарова, Г. Тотков, Проверяване на знанията и автоматично оценяване чрез интегриране на разнотипни системи с работни процеси, Сборник на 8-ма Нац. конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“ (ред. Г. Тотков и Ив. Койчев), 28 май – 29 май 2015 г., Асоциация „Развитие на информационното общество“, Пловдив, ISSN 1314-0752, 119 – 128.обността на българската икономика"

се цитира от:

Трайков А., Автоматизирано генериране на метаданни за документ – резултат на пакет от  заявки, Първа варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: Мост между средното и висшето образование, МУ Варна (http://roundtable-16.mu-varna.bg/wp-content/uploads/2017/04/roundtable16-mu-varna.pdf) (Quote) (Quotation)

;

7. Пашев Г., Автоматизирано генериране на адаптивен план за обучение, Научни трудове на Съюза на у… , том XIII, 5 – 6 ноември, 2015, 181-186.

се цитира от:

Панайотова Т., Г. Тотков, Ил. Чакърова, Акумулиране на метаданни за учебни материали и генериране на тестови единици в Moodle, Научни трудове на СУБ –Смолян, Том II, Vol. II, ISSN:1314-9490, 2016, 222- 232. (Quote) (Quotation)

8. Пашев Г., Динамично генериране и оптимално управление нa потоци от дейности и ресурси за провеждане на електронното обучение, Дисертация за придобиване на ОНС „доктор“, Пловдивски университет „П. Хилендарски“, Пловдив, 2016.

се цитира от:

Панайотова Т., Г. Тотков, Ил. Чакърова, Акумулиране на метаданни за учебни материали и генериране на тестови единици в Moodle, Научни трудове на СУБ –Смолян, Том II, Vol. II, ISSN:1314-9490, 2016, 222- 232. (Quote) (Quotation)

9. Pashev Georgi, Среда за управление на работните потоци EMS, програмен език и парадигма. Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия В: Техника и технологии. Пловдив, 2014, стр. 223 - 226.

се цитира от:

Панайотова Т., Г. Тотков, Ил. Чакърова, Акумулиране на метаданни за учебни материали и генериране на тестови единици в Moodle, Научни трудове на СУБ –Смолян, Том II, Vol. II, ISSN:1314-9490, 2016, 222- 232. (Quote) (Quotation)

10. Pashev, G.,Georgi Totkov., Automatized generation of personalized learning paths thought aspects in multidimensional spaces. Proceeding of ІX National conferences „ Education and research in the information society” 26 – 27 may 2016, Plovdiv, Bulgaria (ERIS-2016), pp.43-52, ISBN 978-954-8986-45-8.

се цитира от:

Kostadinova, Iva, et al. "Automated system for generating and validation a learning tests." Proceedings of International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2017) Conference 14th-16th November. 2017. (Quote) (Quotation)

11) G. Totkov, S. Gaftandzhieva, G. Pashev, S. Atanasov (2020).A System

for Modelling of Processes for Data Accumulation and Synthesis in

Higher Education.TEM Journal, 9(4), 1619-1624, WoS, SCOPUS (SJR=0.15)

се цитира в

Villegas-Ch., W.; Palacios-Pacheco, X.; Roman-Cañizares, M.;

Luján-Mora, S. Analysis of Educational Data in the Current State of

University Learning for the Transition to a Hybrid Education Model.

Appl. Sci. 2021, 11, 2068. https://doi.org/10.3390/app11052068, (quotation, 2021, scopus

(SJR=0.418), Web of science)  https://www.mdpi.com/2076-3417/11/5/2068/pdf

12) Modelling & Execution Application in Work Education Domain. TEM

Journal, 2019, 8(3), pp.992-997.

се цитира в

Pavel Petrov et al.(2021).A Systematic Design Approach in Building

Digitalization Services Supporting Infrastructure.TEM Journal, 10(1),

31-37, SCOPUS (SJR=0.15), WoS,

https://www.temjournal.com/content/101/TEMJournalFebruary2021_31_37.pdf

(quotation, 2021, Scopus, Web of Science, SJR)

13) Pashev G., Rusenova L., Totkov G., Gaftandzhieva S. Adaptive Workplace E-Learning Model. TEM Journal, 2020, 9(2), pp.613-618.

се цитира в

Pavel Petrov, Svetoslav Ivanov, Petar Dimitrov, Georgi Dimitrov, Oleksii Bychkov (2021). Projects Management in Technology Start-ups for Mobile Software Development, International Journal of Interactive Mobile Technologies, Vol 15, No 07, 194-201,  https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/19291, (quotation, SCOPUS (SJR=0.313))

14) Pashev G., Rusenova L., Totkov G., Gaftandzhieva S. Business Process Modelling & Execution Application in Work Education Domain. TEM Journal, 2019, 8(3), pp.992-997. се цитира в Pavel Petrov, Svetoslav Ivanov, Petar Dimitrov, Georgi Dimitrov, Oleksii Bychkov (2021). Projects Management in Technology Start-ups for Mobile Software Development, International Journal of Interactive Mobile Technologies, Vol 15, No 07, 194-201,  https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/19291, (quotation, SCOPUS (SJR=0.313) )

15) G. Totkov, S. Gaftandzhieva, G. Pashev, S. Atanasov (2020).A System for Modelling of Processes for Data Accumulation and Synthesis in Higher Education.TEM Journal, 9(4), 1619-1624, WoS, SCOPUS (SJR=0.15),

се цитира в

Villegas-Ch, W., García-Ortiz, J., Mullo-Ca, K., Sánchez-Viteri, S., & Roman-Cañizares, M. (2021). Implementation of a Virtual Assistant for the Academic Management of a University with the Use of Artificial Intelligence. Future Internet, 13(4), 97, https://doi.org/10.3390/fi13040097, (quotation, 2021, SCOPUS (SJR=0. 387), Web of science)  https://www.mdpi.com/1999-5903/13/4/97/pdf

16) Rositsa Doneva, Silvia Gaftandzhieva, George Pashev, George Totkov, A

Software Tool For Programming Training Trough Accumulative Frame

System, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 02, FEBRUARY 2020, pp. 1389-1393, SCOPUS, SJR=0.123

се цитира в

G I Shivacheva, N R Ruseva (2021). Training in Programming using

Innovative Means, IOP Conference Series: Materials Science and

Engineering, Vol. 1031, 012124, doi:10.1088/1757-899X/1031/1/012124,

(quotation, 2021, scopus (SJR=???))

17) Petrov, P., Ivanov, S., Aleksandrova, Y., Dimitrov, G., Ovacıklı, A., (2020). Opportunities to use Virtual Tools in Start-up Fintech Companies, 20 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, STEF92 Technology Ltd. цитира: Pashev G., Rusenova L., Totkov G., Gaftandzhieva S. Business Process Modelling & Execution Application in Work Education Domain. TEM Journal, 2019, 8(3), pp.992-997. (quotation, Scopus)

18)  Petrov, P., Dimitrov, P., Stoev, S., Dimitrov, G., Bulut, F., (2020). Using the Universal Two Factor Authentication Method in Web Applications by Software Emulated Device, 20 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, STEF92 Technology Ltd.

цитира:

Pashev G., Rusenova L., Totkov G., Gaftandzhieva S. Adaptive Workplace E-Learning Model. TEM Journal, 2020, 9(2), pp.613-618. (quotation, Scopus)

19) Ingram, J. H. (2020). Strategies for Improving Parent–School Partnerships to Enhance Private Schools’ Profitability (Doctoral dissertation, Walden University). цитира Pashev, G., Rusenova, L., Totkov, G., & Gaftandzhieva, S. (2019). Business Process Modelling & Execution Application in Work Education Domain. TEM Journal, 8(3), 992.  (quotation)

20) Св. Иванов, П. Петров,  Бизнес сценарии за взаимодействие при разработка на софтуерната система в стартираща софтуерна компания, ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ „ИКОНОМИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ“, БРОЙ 2, 2020, ISSN 2367-7791, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ, 27-36, http://eknigibg.net/Volume6/Issue2/spisanie-br2-2020_pp.27-37.pdf цитира Totkov G., Gaftandzhieva S. Business Process Modelling & Execution Application in Work Education Domain. TEM Journal, 2019, 8(3), pp.992-997. (quotation)

21) Св. Иванов, П. Петров,  Бизнес сценарии за взаимодействие при разработка на софтуерната система в стартираща софтуерна компания, ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ „ИКОНОМИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ“, БРОЙ 2, 2020, ISSN 2367-7791, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ, 27-36, http://eknigibg.net/Volume6/Issue2/spisanie-br2-2020_pp.27-37.pdf цитира Pashev G., Rusenova L., Totkov G., Gaftandzhieva S. Adaptive Workplace E-Learning Model. TEM Journal, 2020, 9(2), pp.613-618. (quotation)

22) И. Лившиц, Дистанционный формат обучения: риски и возможности. Стандарты и качество. 2020. № 10. С. 102-107. цитира Георги Пашев, Силвия Гафтанджиева, Георги Тотков, Среда за компютърно моделиране на акумулативни фреймови модели за е-обучение, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том XVII, ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 88-91, 2019, https://usb-plovdiv.org/2019_tehnika_i_tehnologii_tom_XVII/. (quotation)

23) Pashev G., Rusenova L., Totkov G., Gaftandzhieva S. Adaptive Workplace E-Learning Model. TEM Journal, 2020, 9(2), pp.613-618. се цитира в: Putri, D. M., & Fauzan, S. (2021, April). The Professionalism of Accounting Teachers: Responding to the Rapid Change in the New Education Era. In 7th Regional Accounting Conference (KRA 2020) (pp. 326-332). Atlantis Press, https://www.atlantis-press.com/proceedings/kra-20/125955620 (quotation, 2021)

4. Цитирания с IF

1) G. Totkov, S. Gaftandzhieva, G. Pashev, S. Atanasov (2020).A System for Modelling of Processes for Data Accumulation and Synthesis in Higher Education.TEM Journal, 9(4), 1619-1624, WoS, SCOPUS (SJR=0.15)

се цитира в

Villegas-Ch. W, García-Ortiz J, Román-Cañizares M, Sánchez-Viteri S. 2021. Proposal of a remote education model with the integration of an ICT architecture to improve learning management. PeerJ Computer Science 7:e781 https://doi.org/10.7717/peerj-cs.781, WoS (IF=1.39), SCOPUS (SJR=0.806), https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000728775600001, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85124995471&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_doccite_en_us_email&txGid=53e3451d776ac3abbeb4bf234aa700ac

(quotation, scopus, sjr, 2021, afterMay2021, Web of Science)

5. Цитирания в Web Of Science

1) Pashev G., G. Totkov, H. Kostadinova, Hr. Indzhov, Personalized Educational Paths through Self-Modifying Learning Objects, Proc. of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’16, Palermo, Italy.

се цитира в

Ingavélez-Guerra, P., Otón-Tortosa, S., Hilera-González, J., & Sánchez-Gordón, M. (2021). The use of accessibility metadata in e-learning environments: a systematic literature review. Universal Access in the Information Society, 1-17.

(quotation, 2021, afterMay2021, Web of Science, Scopus, SJR=0.894) https://link.springer.com/article/10.1007/s10209-021-00851-x

6. Цитирания в SCOPUS с SJR

1) Pashev G., Rusenova L., Totkov G., Gaftandzhieva S. Adaptive Workplace E-Learning Model. TEM Journal, 2020, 9(2), pp.613-618.

се цитира в

de Gusmão Freitas Júnior O., de Melo Braga M., de Carvalho V.D.H. (2021) Applying Strategic Planning in a Distance Undergraduate Course in Information Systems: A Case Study. In: Rocha Á., Adeli H., Dzemyda G., Moreira F., Ramalho Correia A.M. (eds) Trends and Applications in Information Systems and Technologies. WorldCIST 2021. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1367. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72660-7_5, https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-72660-7_5, Indexed by DBLP, EI Compendex, INSPEC, WTI Frankfurt eG, zbMATH, Japanese Science and Technology Agency (JST), SCImago,  SCOPUS (SJR=0.184), https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85107330166&citeCnt=8_DELIM_7_DELIM_CTODS_1350280952_DELIM_21&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&imp=t&sid=bdd3be0423e9bdf58c4320c5c566b55a&sot=ctocbw&sdt=a&sessionSearchId=bdd3be0423e9bdf58c4320c5c566b55a&relpos=3&citeCnt=0 (quotation, 2021, scopus, sjr=0.184, afterMay2021)

2) Pashev G., Rusenova L., Totkov G., Gaftandzhieva S. Business Process Modelling & Execution Application in Work Education Domain. TEM Journal, 2019, 8(3), pp.992-997.

се цитира в

Artem Salamatov, Darya Gordeeva, and Ilya Khazov. 2021. Digital Ecosystem of Personal Development in the Process of Ecological and Economic Training of Managers. In IV International Scientific and Practical Conference . Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 18, 1–3. DOI:https://doi.org/10.1145/3487757.3490854, SCOPUS (SJR=0.182), https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85125389974&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_doccite_en_us_email&txGid=130465f3c7f025e9e91c91ebc5677caf&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1 (quotation, scopus, sjr=0.182, 2021, afterMay2021)

3) Rositsa Doneva, Silvia Gaftandzhieva, George Pashev, George Totkov, A Software Tool For Programming Training Trough Accumulative Frame System, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 02, FEBRUARY 2020, pp. 1389-1393, SCOPUS, SJR=0.123

се цитира в

Artem Salamatov, Darya Gordeeva, and Ilya Khazov. 2021. Digital Ecosystem of Personal Development in the Process of Ecological and Economic Training of Managers. In IV International Scientific and Practical Conference (DEFIN-2021). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 18, 1–3. DOI:https://doi.org/10.1145/3487757.3490854, SCOPUS (SJR=0.182), https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85125389974&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_doccite_en_us_email&txGid=130465f3c7f025e9e91c91ebc5677caf&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1 (quotation, scopus, sjr, 2021, afterMay2021)

7. Цитирания в SCOPUS без SJR

1) R. Daskalov, G. Pashev, S. Gaftandzhieva, “Hybrid Visual Programming Language Environment for Programming Training,” TEM Journal. Volume 10, Issue 2, pp. 981-986, May 2021.

се цитира в

Katsuyuki Umezawa, Makoto Nakazawa, Manabu Kobayashi (2021). Comparison Experiment of Learning State Between Visual Programming Language and Text Programming Language, The IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering (IEEE TALE 2021), pp. 729 – 733, ISBN 978-166543687-8, DOI 10.1109/TALE52509.2021.9678608, https://www.researchgate.net/publication/356815939_Comparison_Experiment_of_Learning_State_between_Visual_Programming_Language_and_Text_Programming_Language , SCOPUS , https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85125956148&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_doccite_en_us_email&txGid=012cf245cbc2920bb4bd4629ea701c04&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1 (quotation, scopus, 2021, afterMay2021)

2) S. Gaftandzhieva, R. Doneva, G. Pashev, LEARNING ANALYTICS FROM THE TEACHER’S PERSPECTIVE: A MOBILE APP, INTED2019 Proceedings, ISBN: 978-84-09-08619-1, ISSN: 2340-1079, pp. 8133-8143, 2019, https://library.iated.org/publications/INTED2019, WoS.

се цитира в

D. Ifenthaler and J. Y. -K. Yau, "Analytics for Supporting Teaching Success in Higher Education: A Systematic Review," 2022 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2022, pp. 1721-1727, doi: 10.1109/EDUCON52537.2022.9766734. SCOPUS, WoS, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85130446295&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Analytics+for+Supporting+Teaching+Success+in+Higher+Education%3a+A+Systematic+Review&sid=1ab3e62cb213ca3903ecc85ecdb90706&sot=b&sdt=b&sl=97&s=TITLE-ABS-KEY%28Analytics+for+Supporting+Teaching+Success+in+Higher+Education%3a+A+Systematic+Review%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1 , https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/82d324e1-2b90-44d2-8cba-d261eca8f44c-3c11f3ad/relevance/1 (quotation, scopus, 2022, afterMay2021)

8. Цитирания в реферирани и рецензирани издания

1) S. Gaftandzhieva, R. Doneva, G. Pashev, LEARNING ANALYTICS FROM THE TEACHER’S PERSPECTIVE: A MOBILE APP, INTED2019 Proceedings, ISBN: 978-84-09-08619-1, ISSN: 2340-1079, pp. 8133-8143, 2019, https://library.iated.org/publications/INTED2019 , WoS.

се цитира в

Yau, J. & Ifenthaler, D. (2021). Utilizing learning analytics for teaching success. In T. Bastiaens (Ed.), Proceedings of EdMedia + Innovate Learning (pp. 330-338). United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved July 23, 2021 from https://www.learntechlib.org/primary/p/219676/ . (quotation, 2021, afterMay2021)

2) G. Pashev, S. Gaftandzhieva, and Y. Hopteriev, ‘‘Domain specific automated essay scoring using cloud based NLP API,’’ Int. J. Comput. Sci. Mobile Comput., vol. 10, no. 10, pp. 33–39, Oct. 2021

се цитира в

T. Shaik et al., "A Review of the Trends and Challenges in Adopting Natural Language Processing Methods for Education Feedback Analysis," in IEEE Access, vol. 10, pp. 56720-56739, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3177752. (quotation, 2022, afterMay2021)

3) Pashev G., G. Totkov, H. Kostadinova, Hr. Indzhov, Personalized Educational Paths through Self-Modifying Learning Objects, Proc. of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’16, Palermo, Italy.

се цитира в

Acuna, G. E., Alvarez, L. A., Miraflores, J., & Samonte, M. J. (2021, June). Towards the Development of an Adaptive E-Learning System with Chatbot Using Personalized E-Learning Model. In 2021 The 7th International Conference on Frontiers of Educational Technologies (pp. 120-125). https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3473141.3473236 (quotation, 2021, afterMay2021)

4) Pashev G., G. Totkov, H. Kostadinova, Hr. Indzhov, Personalized Educational Paths through Self-Modifying Learning Objects, Proc. of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’16, Palermo, Italy.

се цитира в

Salamatov, A., Gordeeva, D., & Khazov, I. (2021, March). Digital Ecosystem of Personal Development in the Process of Ecological and Economic Training of Managers. In IV International Scientific and Practical Conference (pp. 1-3).

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3487757.3490854 (quotation, 2021, afterMay2021)

5) Pashev G., Rusenova L., Totkov G., Gaftandzhieva S. Adaptive Workplace E-Learning Model. TEM Journal, 2020, 9(2), pp.613-618.

се цитира в

Putri, D. M., & Fauzan, S. (2021, April). The Professionalism of Accounting Teachers: Responding to the Rapid Change in the New Education Era. In 7th Regional Accounting Conference (KRA 2020) (pp. 326-332). Atlantis Press, https://www.atlantis-press.com/proceedings/kra-20/125955620 (quotation, 2021, afterMay2021)

6) Pashev G., Rusenova L., Totkov G., Gaftandzhieva S. Business Process Modelling & Execution Application in Work Education Domain. TEM Journal, 2019, 8(3), pp.992-997.

се цитира в

Гордеева, Д. С. (2021). Формирование экосистемы цифрового образовательного пространства эколого-экономической подготовки менеджеров. Право и образование, (7), 89-93, https://scholar.google.com/scholar?cites=8242153449834956841&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=bg (quotation, 2021, afterMay2021)

7) R. Daskalov, G. Pashev, S. Gaftandzhieva, “Hybrid Visual Programming Language Environment for Programming Training,” TEM Journal. Volume 10, Issue 2, pp. 981-986, May 2021.

се цитира в

K. Umezawa, K. Ishida, M. Nakazawa, S. Hirasawa, A Proposal and Evaluation of Intermediate Content for Transition from Visual to Text-Based Languages, Proceedings of IEICE ET, THE INSTITUTE OF ELECTRONICS, INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS, 2022, 7p. (quotation, 2022, afterMay2021) https://www.ieice.org/ken/paper/20220528uC9I/eng/

8) S. Gaftandzhieva, R. Doneva, G. Pashev, LEARNING ANALYTICS FROM THE TEACHER’S PERSPECTIVE: A MOBILE APP, INTED2019 Proceedings, ISBN: 978-84-09-08619-1, ISSN: 2340-1079, pp. 8133-8143, 2019, https://library.iated.org/publications/INTED2019 , WoS.

се цитира в

Ifenthaler, D., & Yau, J. (2021). Supporting teaching staff through data Analytics: A systematic review. In Gregory,  S., Warburton, S., & Schier, M. (Eds.), Back to the Future – ASCILITE ‘21. Proceedings ASCILITE 2021 in Armidale,  pp. 37–41, https://doi.org/10.14742/ascilite2021.0105, https://2021conference.ascilite.org/wp-content/uploads/2021/11/ASCILITE-2021-Proceedings-Ifenthaler-Yau.pdf (quotation, 2021, afterMay2021)

36а) бройката от тях с импакт фактор; (0)

36б) общ импакт фактор;(0)

 

Search