Georgi Pashev

Programmer, Software Engineer, Scientist, Entrepreneur

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Публикации на гл. ас. д-р инж. Георги Пашев до дата 18.02.2020г.

E-mail Print PDF

 

Публикации на гл. ас. д-р инж. Георги Пашев до дата 18.02.2020г.

Публикации в Scopus & Web of Science

 

1. George Pashev, George Totkov, Hristina Kostadinova, and Hristo Indzhov. 2016. Personalized Educational Paths through Self-Modifying Learning Objects. In Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016 (CompSysTech '16), Boris Rachev and Angel Smrikarov (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 437-444. DOI: https://doi.org/10.1145/2983468.2983516 (http://dl.acm.org/ft_gateway.cfm?id=2983516&type=pdf) (publication) (SJR, Web of Science, Scopus) (withPhDStudent)

2. Pashev, George, and George Totkov. "EMS–A Workflow Programming Language and Environment." TEM JOURNAL-TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS7.3 (2018): 638-644. http://www.temjournal.com/content/73/TemJournalAugust2018_638_644.pdf (Web of Science, Scopus, SJR) (publication)

3. Gaftandzhieva S., R. Doneva, G. Pashev, Learning Analytics From The Teacher’s Perspective: A Mobile App; Proceedings of 13th International Technology, Education and Development Conference At: Valencia, SPAIN 2019; ISBN: 978-84-09-08619-1 (https://www.researchgate.net/publication/332212584_LEARNING_ANALYTICS_FROM_THE_TEACHER'S_PERSPECTIVE_A_MOBILE_APP) (Web of Science) (publication)

4. Pashev, George, Lilyana Rusenova, George Totkov, and Silvia Gaftandzhieva. "Business Process Modelling & Execution Application in Work Education Domain." TEM Journal 8, no. 3 (2019): 992. (http://www.temjournal.com/content/83/TEMJournalAugust2019_992_997.pdf) (Scopus, Web of Science, SJR) (publication) (withPhDStudent)

5. Rositsa Doneva, Silvia Gaftandzhieva, George Pashev, George Totkov, A Software Tool For Programming Training Trough Accumulative Frame System, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 02, FEBRUARY 2020, pp. 1389-1393, SCOPUS, http://www.ijstr.org/final-print/feb2020/A-Software-Tool-For-Programming-Training-Trough-Accumulative-Frame-System.pdf (Scopus) (Publication)

 

Публикации в други реферирани издания

 

Пашев Г., Автоматизирано генериране на Адаптивен план за обучение. От Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив Серия В. Техника и технологии, том XIII., Съюз на учените, сесия 5 - 6 ноември 2015, стр. 181-186; (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2016_tehnika_i_technologii_tom_XIII.pdf) (publication)

Пашев Г., Г. Тотков. Автоматизирано генериране на персонализирани учебни пътища чрез аспекти в многомерни пространства . От Деветата Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество" . АРИО, ИМИ-БАН, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив 2016; (http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/2746/1/ERIS2016-book-p03.pdf) (publication)

Pashev G, E. Alendarova, G. Totkov Automated Assessment Through Integration of Heterogeneous Systems with a Workflow Engine. От Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, May, 2015. Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society, 119p-128p; (http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/2450) (publication) (withPhDStudent)

Пашев Г.; АВТОМАТИЗИРАНИ C++ КОМПИЛАЦИЯ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА БАЗАТА НА СРАВНЕНИЕ НА ИЗХОДИТЕ . От Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив Серия В. Техника и технологии, том XII.,Съюз на учените сесия 31октомври - 1ноември 2014 ISSN 1311-9419. СУБ – Пловдив, стр. 219-222; (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_tehnika_i_tehnologii_tom_XII.pdf) (publication)

Pashev G., G. Totkov; Dynamic Determination of Personalized Educational Paths. От Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, May, 2014. Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society, 161p-170p; (http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/2389) (publication)

Pashev Georgi, Среда за управление на работните потоци EMS и Програмен Език и парадигма. От Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия В: Техника и технологии. Пловдив, 2014, стр. 223 - 226. (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_tehnika_i_tehnologii_tom_XII.pdf) (publication)

Pashev Georgi, Ivan Kodinov, Georgi Totkov, Process Definition and Control in EMSG Complex Work-flow Management System Using Process Graphs and Data Addressing in a File with Flow Identifier Operator . От Proceedings of "Days of Science 2013" Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Plovdiv: Union of Scientists Plovdiv, p. 138-142; (https://www.dropbox.com/s/f5h4gcs4esbjrlj/Doc%20Apr%2027%2C%202016%2C%2005_06.pdf?dl=0) (publication)

Pashev G, Budakova D, SOFTWARE PLATFORM FOR EXECUTION OF GRAPH DATABASE APPLICATIONS, ICTTE 2013, ARTTE Vol. 1, No. 2, 2013, ISSN 1314-8788 (print), ISSN 1314-8796 (online) (https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/artte/articles/artte-vol-1-no-2) (publication)

Пашев Г., А. Трайков, Е. Алендарова, Интегриране на функционалности от разнотипни системи в Moodle, Научни трудове от международната конференция на млади учени 11-13 Юни 2015г., Пловдив, ISSN 1311-9192 (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_estestveni_i_humanitarni_nauki_tom_XVII.pdf) (publication) (withPhDStudent)

Тотков Г., Р. Донева, С. Гафтанджиева, Г. Пашев. Автоматично акумулиране и агрегиране на данни за оценка на качеството във висшето образование, 10-та Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“, Пловдив, 22-23 май 2017 г., Асоциация „Развитие на информационното общество“, Ракурси ООД (в печат); (publication)

Angelov Y., G. Pashev, G. Totkov, Applying Machine Learning Classifiers in a Database Smart Indexing Algorithm, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series C. Тechnics and Technologies, Vol. XIV., ISSN 1311-9419 (Print), ISSN 2534-9384 (On- line), 2017; p. 33-36 (http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2017_tehnicheski_nauki.pdf ) (publication)

1 Левтерова Д., С. Глухов, Г. Пашев, Г. Тотков; Проект на система от тип „Алумни“, интегрирана в университетска информационна инфраструктура; VII Национална научна конференция 2017 за студенти, докторанти и млади учени; 27 Май 2017г. Пловдив (в печат) (publication) (withPhDStudent)

Тотков Г., С. Гафтанджиева, Г. Пашев, С. Атанасов. Концептуално и компютърно моделиране на процеси с акумулиране и синтезиране на данни във висшето образование, 7 Сборник научни доклади, 7-ма Нац. конфереция „Електронното обучение във висшите училища“, Боровец, 20-23.9.2018 г., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София, 2018, ISBN 078-954-07-4509179-188, 134-142, https://www.researchgate.net/publication/328676603_Konceptualno_i_komputrno_modelirane_na_procesi_s_akumulirane_i_sintezirane_na_danni_vv_visseto_obrazovanie (publication)

Хоптериев Ю, Г. Пашев, Интегрираща среда за решаване на задачи по програмиране на C++, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том XVII, ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019.

(https://drive.google.com/open?id=1j8qYIKyC2XkJMu7lPSLcQOCIRHO6VHQH)

(publication)

Пашев Г., С. Гафтанджиева, Г. Тотков, СРЕДА ЗА КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА АКУМУЛАТИВНИ ФРЕЙМОВИ МОДЕЛИ ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ ПО С++, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том XVII, ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019.

(https://drive.google.com/open?id=1dkT4pXOM6CFNnEEGiKIuPuJW3R3nnaln)

(publication)

19) Близнаков М., Г. Тотков, Г. Пашев, ГЕНЕРАТОР НА СПРАВКИ В УНИВЕРСИТЕТСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том XVII, ISSN 1311 -9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2019.

(https://drive.google.com/open?id=1q5kIVFZEx7k3LzxWbNZIowVVcxjZr45A)

(publication) (withPhDStudent)

Близнаков М., Георги Пашев, Георги Тотков, Софтуерни инструменти за визуализация на динамични информационни ресурси, Научни трудове на национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", Пловдив, Май, 2019, 032p-041p

(http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/3315)

(publication) (withPhDStudent)

Пашев Г., Лиляна Русенова, Георги Тотков, ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ В АВТОМАТИЗИРАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО, Научни трудове на национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", Пловдив, Май, 2019, 095p-104p

(http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/3323)

(publication) (withPhDStudent)

Пашев Г, ФЕЙСБУК ВИРТУАЛЕН АСИСТЕНТ ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ, Научни трудове на национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", Пловдив, Май, 2019, 095p-104p

(http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/3324)

(publication)

 

Глави от книги

 

1) Г. Тотков и др. „Увод в е-обучението“, „Ракурси“, Пловдив, 2014, ISBN 978-954-8852-41-8 (1 глава) (bookChapters)

2) Г. Тотков и др. „Съвременни направления на е-обучението“, „Ракурси“, Пловдив, 2014, ISBN 978-954-8852-46-3 (2 глави) (bookChapters)

2) Г. Тотков и др. „Съвременни направления на е-обучението“, „Ракурси“, Пловдив, 2014, ISBN 978-954-8852-46-3 (2 глави) (bookChapters)

3) Г. Тотков и др. „Пловдивски е-университет“, „Ракурси“, Пловдив, 2014, ISBN 978-954-8852-48-7 (3 глави) (bookChapters)

4) Трайков А., Г. Тотков, Г. Пашев, Модел и архитектура на платформа за управление на университетско дигитално хранилище, в „Университетът, документите, хората. Из книжовната, дигиталната и неписаната история на ПУ“, Пловдив, 2016; (1 глави) (bookChapters)

5) Алендарова Е., Г. Тотков, Г. Пашев, А. Трайков, Платформи за управление на университетски дигитални архиви: състояния, проблеми и решения, в „Университетът, документите, хората. Из книжовната, дигиталната и неписаната история на ПУ“, Пловдив, 2016. 1 глави) (bookChapters)

 

 

 

 

Search